نویسندگان: حمید محمدی، عاطفه محمدی

دکترای شهرسازی، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و مدیر دفتر تسهیل‌گری طیب

دانشجوی کارشناسی‌ارشد طراحی شهری، دانشگاه یزد

شماره مقاله: ۰۱۸۰۱

 –

چکیده

مفهوم کیفیت زندگی با هدف ارتقای زندگی ساکنان، رویکردی است که در سال‌های اخیر در طرح‌های شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی و شناخت تأثیر عوامل هویت‌بخش اجتماعی بر سرزندگی بافت‌های فرسوده شهری در قالب پاسخ به این پرسش‌هاست: چه ویژگی‌هایی موجب سرزندگی بافت‌ها می گردد؟ ضرورت وجود هویت مکان چیست؟ این هویت کدام نیاز انسان را پاسخگوست؟

تحقیق با انجام این مراحل صورت گرفته است: پرسش آغازی، مطالعات اکتشافی، طرح مسئله تحقیق، مشاهده، تحلیل اطلاعات، و نتیجه‌گیری (کیوی و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۰- ۱۰). به این منظور از دو روش مستقیم (نقشه‌برداری رفتاری) و غیر مستقیم (پرسشنامه بین ۲۰۰ نفر- و آزمون بخشی از فرضیات) استفاده شده است.

سه فرضیه این پژوهش عبارت بودند از:

۱- امنیت مکان بر سرزندگی مکان تأثیر می گذارد؛ ۲- میسر ساختن تعاملات اجتماعی در مکان بر سرزندگی بافت تأثیر می‌نهد؛ و ۳- حس تعلق به مکان نیز بر سرزندگی بافت تأثیرگذار است. این فرضیات از طریق مقایسه تطبیقی بین دو محله طیب تهران و جلفای اصفهان بررسی شده‌اند. روش به کار رفته برای این قسمت از پژوهش پیمایشی بوده است و داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان ۱۳۰ نفر از استفاده‌کنندگان یا کاربران دو محله طیب تهران و جلفای اصفهان (در مجموع ۲۶۰پرسشنامه) به صورت پیمایش تطبیقی اجرا شده‌اند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی منظم بوده، و در تحلیل آماری از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاکی از آن‌اند که: عناصر هویت‌بخش اجتماعی نقش مؤثری بر سرزندگی محله‌ها دارد. افزون بر آن، متغیرهای تعاملات اجتماعی و امنیت نیز بر سرزندگی در هر دو محله تأثیر می‌نهد. نیز ناگفته نماند که حس تعلق تأثیری بر سرزندگی در محله طیب تهران ندارد، در صورتی‌که در جلفای اصفهان تأثیر متغیر حس تعلق بر سرزندگی به چشم می‌خورد- البته با شدت ضعیف.

کلیدواژه‌ها

هویت، امنیت، حس تعلق، تعاملات اجتماعی، بررسی تطبیقی، سرزندگی، محله طیب، محله جلفا.

تنها اعضای وب سایت قادر به دانلود متن کامل مقاله خواهند بود