نویسنده: فرخ نامجویان

کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

شماره مقاله: ۰۱۹۰۲

  –

چکیده

بافت‌های فرسوده، علاوه بر مشکلات ساختاری-کارکردی، با ناهنجاری های اجتماعی-فرهنگی فراوانی روبروست .این مقاله، به یافتن علل ایجاد فرسودگی و تنزل کیفیت محیط شهری، تعیین شاخص های کیفیت محیط و در نهایت ارائه راهکارها جهت ارتقاء کیفیت محیط شهری در بافت های فرسودۀ شهر تهران پرداخته است و در پی آن است که به تغییر نگرش صرفا کالبدی در پروژه های اجرایی در این بافت ها بپردازد. بدین منظور، با توجه به شاخص های توسعه ی پایدار و محله محوری،‌ شاخص‌های مورد بررسی در پنج گروه شاخص‌های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مالکیتی، کالبدی- زیست‌محیطی، فضایی- زیبایی‌شناختی، حکمروایی- مدیریتی، طبقه‌بندی گردید و زیر شاخص‌های تاثیرگذار آن با توجه به معضلات محدوده مورد مطالعه، با استفاده از پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه به‌دست آمد که بافت‌های فرسوده در محدوده مورد مطالعه با معضلات فراوانی روبروست که، آسیب های اجتماعی، عدم توان افراد به مشارکت در طرح های شهری و اسکان افراد کم در آمد در محدوده، مدیریت شهری متمرکز و… از جمله آسیب های شناخته شده بود که لزوم تغییر نگرش را از دیدگاههای کالبدی- فیزیکی صرف به نگرش چند جانبه اجتماعی- فرهنگی را بیش از پیش آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها

بافت فرسوده، کیفیت محیط شهری، کیفیت زندگی، توسعه پایدار.

تنها اعضای وب سایت قادر به دانلود متن کامل مقاله خواهند بود